Hírek

2016.06.01 7:46
Mikor kell kéményseprőt hívni?

A Kormány 99/2016. (V. 13.) Korm. rendelete

a kéményseprő-ipari tevékenységről szóló törvény végrehajtásáról

(részlet)

 

 

 1. Az élet és a vagyonbiztonság közvetlen veszélyeztetése esetén értesítendő hatóságok és a kötelező

értesítés esetei

 1. §

(1)  A kéményseprő-ipari tevékenységről szóló 2015. évi CCXI. törvény (a továbbiakban: Kstv.) szerinti kéményseprő-ipari  szerv és kéményseprő-ipari szolgáltató (a továbbiakban együtt: kéményseprő-ipari tevékenységet ellátó)

 1. a) a nem megfelelő tömörségű, használatban lévő égéstermék-elvezető,
 2. b) a használatban lévő vagy tartalék égéstermék-elvezető nem megfelelő állékonysága,
 3. c) a tüzelőberendezés működése közben az égéstermék öt percen túli tartós visszaáramlása,
 4. d) a ki nem égethető, használatban lévő égéstermék-elvezető belső felületén lerakódott szurokréteg,
 5. e) a szilárd tüzelőanyaggal üzemeltethető tüzelőberendezéshez csatlakozó használatban lévő égéstermék-

elvezetőnél az E–F tűzvédelmi osztályú – nád, szalma, fazsindely és egyéb éghető anyagú – tetőhéjalás

esetén a szikrafogó hiánya,

f ) a B–F tűzvédelmi osztályba tartozó építményszerkezetet – a falába beépítve – tartalmazó égéstermék-

elvezető használata,

 1. g) a jogszabály szerinti műszaki vizsgálat nélkül vagy a műszaki vizsgálat során megállapított nem megfelelő

minősítés ellenére működtetett égéstermék-elvezető használata,

 1. h) a nem megfelelően rögzített, tűzveszélyt jelentő, nem megfelelő anyagú vagy nem megfelelő tömörségű

összekötő elem,

 1. i) a tisztítóajtó, tisztítóidom nem megfelelő záródása, vagy
 2. j) az égéstermék 1000 ppm-t meghaladó szénmonoxid tartalma

miatti – az életet és a vagyonbiztonságot közvetlenül fenyegető – veszély észlelése esetén soron kívül, de legkésőbb

három munkanapon belül értesíti az első fokú tűzvédelmi hatóságot, valamint gázfogyasztó készülék esetében

a földgázelosztót.

 

(2)

Ha az (1) bekezdés szerinti valamely esetben a helyszínen nem kéményseprőmester jár el, az értesítés szakmai

indokoltságát (az élet és vagyonbiztonság közvetlen veszélyét jelentő hiba fennállását) az ellenőrzést vagy

vizsgálatot végző személy a felette szakmai felügyeletet gyakorló, a kéményseprő-ipari tevékenységet ellátónál

foglalkoztatott kéményseprőmesterrel a helyszínről egyezteti. Az egyeztetés megtörténtét a Kstv. 2. § (8) bekezdése szerinti dokumentumban fel kell tüntetni. Az értesítés elküldése előtt annak indokoltságát a kéményseprőmester aláírásával igazolja.

 

 A kéményseprőmester aláírása nélkül az értesítés nem küldhető el

 

Forrás: Magyar közlöny online:

http://www.kozlonyok.hu/nkonline/MKPDF/hiteles/MK16069.pdf